Banner Harry Cools

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COOLS DANCE&EVENTS
(DANS-EN PARTYCENTRUM HARRY COOLS, Dansschool Harry Cools bv)

Algemene regels:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dans-en Partycentrum Harry Cools, Dansschool Harry Cools bv, Cools Dance&Events en iDancestudios nader ook: de dansschool.
2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
3a. Vrijdansavonden en lessen zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden en oud leden.
3b. Thema-avonden worden georganiseerd voor het oefenen van dansvormen die geleerd zijn tijdens de lessen. Het is van belang dat de leden leren dansen op verschillende muzieksoorten die op deze speciale thema-avonden gedraaid worden.
4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.
5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
6a. Het meenemen en nuttigen van eigen drank en/of etenswaar is niet toegestaan, een uitzondering daarop bij urban dansvormen, Zumba, Musical, Moderne dans, tapdance. Een flesje met water met afsluitbare dop is toegestaan bij deze dansvormen.

Inschrijving aanmelden / afmelden:
7. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus en/of danstraining en/of les.
8. Na inschrijving cursus: is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient in ieder geval voor de vierde les van de cursus voldaan te zijn tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Voor stijldanscursus volwassenen is het ook mogelijk om in termijnen te betalen van 8 maanden a nader te bepalen bedrag per maand(op te vragen bij administratie); deze gaan dan per automatische incasso. per maand betalen geldt alleen voor cursussen die langer duren dan 24 lessen.
Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk als digitaal geschieden. Bij inschrijving verbindt men zich ten alle tijde aan het betalen van het volledige cursusgeld, ongeacht of de cursus geheel of gedeelteijk wordt afgemaakt.
8a. Na inschrijving abonnement: is de cursist bij een maandelijkse abonnement het op het inschrijfformulier vermelde maandbedrag verschuldigd. De opzegtermijn van het dan actieve contract is steeds 1 volle kalendermaand(= eerst volgende maand die nog niet begonnen is). Betaling van het maandgeld gaat in op de datum van de eerste dansles cq training. Bij aanmelding wordt 1 maandbedrag extra als borg geincasseerd. Indien de cursist een hogere abonnementsvorm kiest gaat de borg evenredig omhoog. Indien de abonnementvorm omlaag gaat ook de borg evenredig omlaag.
Opzegging abonnementsvorm: dient schriftelijk te gebeuren via brief of e-mail. Dit kan via: postadres: Wilhelminalaan 19, 2405 EB Alphen aan den Rijn of via: administratie@dansenleren.nl
De maanden Juli en Augustus is de dansschool gesloten, deze maanden tellen niet als opzegmaanden, in deze maanden wordt ook niet geincasseerd. Bij opzegging geldt altijd 1 volle kalendermaand opzegtermijn. Dus bij opzegging van de 1ste van een maand telt deze maand zelf niet meer als volle kalendermaand.
Opzegging voorbeeld 1: Schriftelijke opzegging door ons tussen 1 en 31 maart ontvangen. April zal de laatste maand zijn waarvoor contributie betaald hoeft te worden. De eerstvolgende kalendermaand (in dit voorbeeld: april) zal met de borg verrekend worden, die bij inschrijving vooruit is betaald.
Opzegging voorbeeld 2: Schriftelijke opzegging verstuurd tussen 1 juli en 31 augustus (zomerstop), wordt door ons pas in de maand september ontvangen. September zal dan dus de laatste maand zijn dat er contributie betaald hoeft te worden. De eerstvolgende kalendermaand (in dit voorbeeld oktober) zal met de borg verrekend worden die bij inschrijving vooruit is betaald.
8b. Opzegging abonnementsvorm selectie-/wedstrijddanser:
Als selectiedanser gaan wij ervan uit dat je het gehele dansseizoen meedoet. De dansdocenten investeren heel veel in tijd en energie in de choreo’s en formaties die per danser en per crew worden bedacht. Door tussentijds te stoppen, laat je je teamleden in de steek en moeten hierdoor opnieuw formaties worden gemaakt. Wat weer veel tijd kost en wat ten koste kan gaan van de crew en de resultaten. Het is voor een wedstrijddanser (selectiedanser) niet toegestaan om ook bij een andere dansinstelling te dansen of in andere crew(s) mee te dansen/trainen die niet verbonden zijn aan Danscentrum Harry Cools, Cools Dance and Events. Het basis lidmaatschap van 1x per week dansen kan uitgebreid worden met de extra optie; wedstrijddanser, dit kan alleen als je wordt geselecteerd door auditie of gescout door docent/choreograaf of coach. Het abonnement kan dan worden uitgebreid naar wedstrijddanser. Dit abonnement is niet per maand opzegbaar maar alleen per seizoen. (Seizoen is: september-juni)  Mocht je als Wedstrijddanser willen stoppen kan dit schriftelijk per mail of brief naar de administratie. Mocht je in het dansseizoen willen stoppen kan dit niet eerder dan juni, je opzegging moet dan voor 31 mei bij ons binnen zijn. De maand juni wordt dan met de borg verrekend  en dan wordt je per 30 juni uitgeschreven. Mocht je alleen als Wedstrijddanser willen stoppen maar nog wel 1 of 2 keer per week willen blijven dansen als recreant, dan gaat per september het recreantenlidmaatschap in.

9. De dansschool zelf mag de cursus of dansvorm aangegaan via abonnement annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan vindt er evenredig aan het aantal lessen dat de cursus stopt een berekening plaats. Mocht er van teruggave sprake zijn wordt dit door ons teruggestort. 
9a.Het is de dansschool toegestaan door omstandigheden om een lesvorm maximaal een kwartier te verschuiven vooruit of achteruit qua tijd, dit geeft de abonnementhouder of cursist niet het recht om de cursus te annuleren of het abonnement zonder rechten op te zeggen.
9b. Als een les of training uitvalt door ziekte docent(e) zoeken wij direct vervanging, mocht dit onverhoopt niet lukken, dan heeft de cursist en/of leerling het recht om een les te kiezen bij andere lokatie van de dansschool en/of een andere les bij andere dansvorm te kiezen.
10. Voorwaarden niet betalen en Storno's
Zonder reactie voor oplossing en uitblijven van betaling is de procedure:
1e herinnering: In het geval van storno's brengen wij €2,50 administratiekosten in rekening.
2e herinnering: Na twee maal herinnering en/of storno brengen wij €5,- administratiekosten in rekening.
3e herinnering: Na drie maal herinnering en/of storno brengen wij  €10,- administratiekosten in rekening en word(en) de vordering(en) uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarderkantoor, met alle voor jou rekening bijkomende kosten. In dat geval zijn wij tevens genoodzaakt de danslessen te ontzeggen.

De cursus of dansvorm aangegaan via abonnement:
11. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: - de globale inhoud van de cursus - het aantal lessen - de tijdsduur van een les - de lestijden - de aanvang van de cursus - de frequentie van de lessen - eventuele overige verplichtingen
12. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares, die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
Overige verplichtingen:
13. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. Het is cursisten dan ook ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal €. 500,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciele activiteiten.
14. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.
In alle andere gevallen geldt het geen in regel 12 is vervat.