Banner Harry Cools

Voorwaarden

Deze pagina bevat De algemene voorwaarden welke bestaat uit 3 onderwerpen:

a. voorwaarden
b. huisregels
c. privacyverklaring

a.Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN COOLS DANCE&EVENTS 

(DANS-EN PARTYCENTRUM HARRY COOLS, Dansschool Harry Cools, Theaterschool Alphen)


Algemene regels: 


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dans-en Partycentrum Harry Cools, Dansschool Harry Cools bv, Cools Dance&Events, nader te noemen: de dansschool. 

2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren. 

3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. 

3a. Vrijdansavonden/oefenavonden, lessen en trainingen zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden en oud leden. 

3b. Thema-avonden worden georganiseerd voor het oefenen van dansvormen die geleerd zijn tijdens de lessen. Het is van belang dat de leerlingen leren dansen op verschillende muzieksoorten die op deze speciale thema-avonden gedraaid worden. 

4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie en/of dansdocenten van) de dansschool is/zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. 

5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden. 

6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 
6a. Het meenemen en nuttigen van eigen drank en/of etenswaar is niet toegestaan, een uitzondering daarop bij urban dansvormen, Musical, Moderne dans. Een flesje met water met afsluitbare dop is toegestaan bij deze dans- en of theatervormen.

Inschrijving aanmelden / afmelden:

7. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of af te nemen abonnement en/of training en/of les.

8. Na inschrijving cursus: is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient in ieder geval voor de vierde les van de cursus voldaan te zijn tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Voor stijldanscursus volwassenen is het ook mogelijk om in termijnen te betalen van 8 maanden a nader te bepalen bedrag per maand(op te vragen bij administratie); deze gaan dan per automatische incasso. per maand betalen geldt alleen voor cursussen die langer duren dan 24 lessen/trainingen
Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk als digitaal. Bij inschrijving verbindt men zich te allen tijde aan het betalen van het volledige cursusgeld, ongeacht of de cursus geheel of gedeeltelijk wordt afgemaakt.

8a. Na inschrijving doorlopend abonnement: is de leerling bij een maandelijkse abonnement het op het inschrijfformulier vermelde maandbedrag verschuldigd. Indien leerling nog minderjarig, is/zijn de ouder(s) cq verzorger(s) de verantwoordelijke voor het op tijd zorgdragen van de betaling van de abonnementsgelden. De opzegtermijn van het dan actieve contract is steeds 1 volle kalendermaand (= eerst volgende maand die nog niet begonnen is). Betaling van het maandgeld gaat in op de datum van de eerste dansles cq training cq theatervorm. Bij aanmelding wordt 1 maandbedrag extra als borg geïncasseerd. Indien de cursist een hogere abonnementsvorm kiest gaat de borg evenredig omhoog. Indien de abonnementsvorm omlaag gaat ook de borg evenredig omlaag.
Opzegging abonnementsvorm: dient schriftelijk te gebeuren via brief of e-mail. Dit kan via: postadres: Wilhelminalaan 19, 2405 EB Alphen aan den Rijn of via: administratie@dansenleren.nl 
De maanden Juli en Augustus is de dansschool gesloten, deze maanden tellen niet als opzegmaanden, in deze maanden wordt ook niet geïncasseerd. Bij opzegging geldt altijd 1 volle kalendermaand opzegtermijn. Dus bij opzegging van de 1ste van een maand telt deze maand zelf niet meer als volle kalendermaand.
Opzegging voorbeeld 1: Schriftelijke opzegging door ons tussen 1 en 31 maart ontvangen. April zal de laatste maand zijn waarvoor contributie betaald hoeft te worden. De eerstvolgende kalendermaand (in dit voorbeeld: april) zal met de borg verrekend worden, die bij inschrijving vooruit is betaald.
Opzegging voorbeeld 2: Schriftelijke opzegging verstuurd tussen 1 juli en 31 augustus (zomerstop), in deze maanden zijn er geen lessen en tellen deze maanden niet als opzegmaand. De eerstvolgende volle kalendermaand wordt september. September zal dan dus de eerstvolgende kalendermaand zijn en zal met de borg verrekend worden die bij inschrijving vooruit is betaald.

8b. Opzegging abonnementsvorm selectie-, show-/wedstrijddanser / Cools Dance College:
Als selectiedanser gaan wij ervan uit dat je het gehele dansseizoen meedoet (sept-juni). De docenten investeren heel veel in tijd en energie in de choreografen en formaties die per danser, dansgroep en per crew worden bedacht. Door tussentijds te stoppen, laat je je teamleden in de steek en moeten hierdoor opnieuw formaties worden gemaakt. Wat weer veel tijd kost en wat ten koste kan gaan van de crew en de resultaten. Het is voor een wedstrijddanser (selectiedanser) niet toegestaan om ook bij een andere dansinstelling te dansen of in andere crew(s) mee te dansen/trainen die niet verbonden zijn aan Danscentrum Harry Cools, Cools Dance and Events. Het basis lidmaatschap van 1x per week dansen kan uitgebreid worden met de extra optie; wedstrijddanser, dit kan alleen als je wordt geselecteerd door auditie of gescout door docent/choreograaf of coach. Het abonnement kan dan worden uitgebreid naar wedstrijddanser. Dit abonnement is niet per maand opzegbaar maar alleen per seizoen. (seizoen is: september-juni)  Mocht je als wedstrijddanser/sectiedanser willen stoppen kan dit alleen schriftelijk per mail of brief naar de administratie (administratie@dansenleren.nl). Mocht je in het dansseizoen willen stoppen kan dit niet eerder dan juni, je opzegging moet dan uiterlijk voor 31 mei bij ons binnen zijn. De maand juni wordt dan met de borg verrekend  en dan wordt je per 30 juni uitgeschreven. Mocht je alleen als wedstrijddanser/selectiedanser willen stoppen maar nog wel 1 of 2 keer per week willen blijven dansen als recreant, dan gaat per september het recreanten lidmaatschap in.
Na 31 mei niet opgezegd, dan sta je weer aangemeld voor aankomend dansseizoen.
Cools Dance College werkt ook per seizoen, dit betreft ook een volledige cursus dus is niet per maand opzegbaar. Betaling geschiet wel per maand als zijnde de afbetaling van de gehele cursus / looptijd. Tussentijds stoppen verplicht nog steeds de betaling van de gehele cursus periode.

9. De dansschool zelf mag de cursus of dansvorm aangegaan via doorlopend abonnement annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens cursus of lopende abonnement plaats dan vindt er evenredig aan het aantal lessen dat de cursus/abonnementsvorm stopt een verrekening plaats. Mocht er van teruggave sprake zijn wordt dit door ons teruggestort. 

9a.Bij een natuurramp, epidemie, pandemie waardoor er totaal geen mogelijkheid tot live lesgeven in onze dansstudios's ontstaat veroorzaakt buiten ons om (overmacht), geldt dat wij de lessen online gaan draaien of indien mogelijk buiten laten plaatsvinden. Bij sluiting langer dan een 7 weken is het wederzijds toegestaan om het abonnement of de cursus vanaf dat moment te bevriezen. Bij heersende corona, of ander virus, werken wij indien lockdown wordt opgelegd via onze site: www.coolsonline.nl als communicatie pagina.

9b.Het is de dansschool toegestaan door omstandigheden om een lesvorm maximaal 20 minuten te verschuiven vooruit of achteruit qua tijd, dit geeft de abonnementhouder of cursist niet het recht om de cursus te annuleren of het abonnement zonder rechten op te zeggen.

9c. Als een les of training uitvalt door ziekte docent(e) zoeken wij direct vervanging, mocht dit onverhoopt niet lukken, dan heeft de cursist en/of leerling het recht om een les te kiezen bij andere lokatie van de dansschool en/of een andere les bij andere dansvorm te kiezen om deze les(sen) te compenseren. Compensatie via korting op lesgelden / contributie is niet mogelijk.

10. Voorwaarden niet betalen en storno's
zonder reactie voor oplossing en uitblijven van betaling is de procedure:
1e herinnering: In het geval van storno's brengen wij €3,75 administratiekosten in rekening.
2e herinnering: Na twee maal herinnering en/of storno brengen wij €7,50 administratiekosten in rekening.
3e herinnering: Na drie maal herinnering en/of storno brengen wij  €30,00 administratiekosten in rekening en word(en) de vordering(en) uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarders kantoor, met alle voor jou rekening bijkomende kosten. In dat geval zijn wij tevens genoodzaakt de danslessen cq trainingen te ontzeggen.

De cursus of dansvorm aangegaan via doorlopend abonnement:

11. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: - de globale inhoud van de cursus - het aantal lessen - de tijdsduur van een les - de lestijden - de aanvang van de cursus - de frequentie van de lessen - eventuele overige verplichtingen 


12. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares, die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt. 
Overige verplichtingen: 


13. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen/abonnementen zijn uitsluitend afgestemd op eigen gebruik. Het is cursisten dan ook ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling/curstist zich tot het betalen van een boete van minimaal €. 500,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten. 


14. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de leerling/cursist en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de leerling. 
In alle andere gevallen geldt het geen in regel 12 is vervat.


b. Algemene Huisregels :
- (Jeugdafdeling) Cools Dance&Events -
Om alles in goede banen te leiden, hebben we enkele richtlijnen via ons
huisreglement. Dit heeft als doel een aangename sfeer te creëren waarin elk
individu van de dansgroep zich goed kan voelen bij onze jeugdafdeling.Zit je
met een vraag of heb je een opmerking aarzel dan niet om één van ons bij de
administratie aan te spreken.Wij staan open om elke suggestie, hoe klein ook, te
bespreken binnen ons team.Wij wensen dan ook al onze leerlingen heel veel
plezier.

Algemeen
0. Binnen onze dansafdeling, theaterafdeling en/of partycentrum is iedereen welkom ongeacht geloof of achtergrond.
1. Tijdens de lessen en/of trainingen mogen de ouders of andere begeleiders,
vrienden of vriendinnen de danszaal niet betreden. Uitzondering zijn de eerste 2
lessen als je net bent ingeschreven en tijdens de open lessen zoals de Alphense
Open Dansdagen.
2. Dansers houden zich aan de regels door onze jeugdafdeling zijn opgesteld.
Ook buiten de danszaal, op weg naar huis, in en rond onze danscentra is goed
gedrag gewenst.
3. Kom je op de fiets, dan graag je fiets in 1 van de fietsenrekken zetten niet
voor de deuren of midden op stoep. Geen fietsen voor de deuren bij de buren op
Wilhelminalaan 13 en 15 plaatsen.
4. Wij zijn bevoegd bij wangedrag, danser de toegang tot de les te ontzeggen.
Dit gebeurt niet zomaar maar altijd eerst in overleg met je ouder(s).
5. Ons Danscentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies en/of
schade aan kleding of andere persoonlijke bezittingen. Iedere danser is zelf
verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen.
6. Op feestdagen en tijdens schoolvakanties is er geen les, tenzij anders vermeld.
Check onze site of de app voor vakantierooster. Lessen die wegvallen omwille
van overmacht (denk aan weersomstandigheden, onverhoopt docent(e)/ coach
ziek of ongeval worden niet ingehaald. Het is mogelijk om een les bij andere
dansvormen aan te vragen ter compensatie. Trainingen voor wedstrijden kunnen
in overleg een coach en administratie worden verplaats.
7. Bij adres- telefoon- of emailwijziging word je verzocht het schriftelijk (mail:
administratie@dansenleren.nl) te melden, zodat we over de juiste gegevens
beschikken.
8. proefles voor vrienden of vriendinnen mag, maar niet bij selectie
trainingen.Kosten voor proefles bedragen €8,50 behalve tijdens Alphense Open
Dansdagen dan is het gratis.

Respect
1. Administratie, docenten, ouders en dansers bouwen samen, elk vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan de desbetreffende dansdisipline(s) met
wederzijdse waardering en respect.
2. Lid zijn van een nationale wedstrijdcrew of een recreatieve les van
Danscentrum Cools of iDanceStudio, is lid zijn van een groep. Wij streven naar
een warm groepsgevoel binnen de danszaal en een respectvolle, beleefde en
verantwoorde- houding tijdens de lessen en trainingen.
3. De dansers hebben respect voor het aanwezige materiaal, de zaal en de
omgeving van de zaal.
4.Als de les begint gaarne de discipline opbrengen om niet te praten zodat
iedereen de les kan volgen. Natuurlijk is de concentratieboog bij little kids en
kids korter dan bij de tieners daar wordt door de docenten ook rekening mee
gehouden.

Stiptheid/aanwezigheid
1. Als je ingeschreven bent in 1 van de danslessen of wedstrijdteams verwachten
wij dat je op tijd aanwezig bent. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je om een
geldige reden afwezig bent. Niet langs de kant zitten maar gewoon meedoen.
Als je bepaalde pasjes niet weet, is geen probleem, wacht dan even tot het stukje
komt waaraan je mee kan doen. Je blijft steeds tot het einde van elke les of
training. D. Tijdens de les1. Tijdens de dansles draag je het beste schoenen die
horen bij de desbetreffende dansstijl.
2. Tijdens de dansles wordt de kleding gedragen die bij de desbetreffende
dansstijl horen. Ballet heeft vaste kleding voorschriften. Selectie dansers hebben
vaste kleding voorschriften, andere dansvormen hebben dit (nog) niet.
3. GEEN accessoires zoals broches, kettingen, slingerende oorbellen, dikke
riemen, etc.
4. Lang haar liefst in een staartje of knotje.
5. Enkel water wordt toegestaan in de danszaal zelf, in de barruimte is het
mogelijk om een boterhammetje te eten als je meerdere lessen per dag volgt.
6. Kauwgom en pinda's, nootjes is niet toegestaan.
6a. Eten meenemen in de danszaal is ook niet toegestaan. Bij de bar of in
kleedruimte mag wat gegeten worden. Geen eten van snackbars of
afhaalrestaurants.
7. We houden de danszaal schoon. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe
voorziene afvalbakken.
8. Mocht er water uit flesje vallen haal dan even doekje bij bar of administratie
en veeg het van de vloer.
9. Ouders of andere begeleiders mogen de zaal niet betreden tijdens de
lessen/trainingen. Indien er iemand per uitzondering toch binnen moet zijn voor
de les afgelopen is, moet dit even bij de administratie besproken worden.
10. Alle mobieltjes worden uitgezet voor je de les binnengaat en worden pas
weer aangezet als de les klaar is.

Ethische Code + Auteursrechten
1. Als je danst, concentreer je op de muziek, de dans, de ruimte; stoor de
anderen niet en voer geen discussie met elkaar of met je dansdocent/coach op de
vloer.
2. Beslissingen van de dansdocent/coach moeten gerespecteerd worden.
Mocht je het niet eens zijn mag je dit melden bij de administratie na je lestijd.
3. Alle choreografieën zijn auteursrechtelijk beschermt. Het is dus VERBODEN
choreografieën of delen ervan, zonder toestemming van de dansdocent en de
administratie van Danscentrum Cools openbaar te maken of door te geven
aan derden. Optredens, hetzij openbaar, hetzij familiair is niet toegestaan zonder
toestemming van de administratie van Danscentrum Cools. Onze dansdocenten,
choreografen en coaches steken hier vele uren voorbereiding in.
4. Er mag geen filmmateriaal/beelden van team, solo of duo dansen gedeeld
worden op Facebook of ander sociale netwerken zonder toestemming van de
administratie van onze dansschool en dansdocenten. Op onze algemene
Facebook groep plaatsen wij wel eens korte filmpjes of foto's zien. Zo dat je als
ouders of begeleiders deze filmpjes weer kan gebruiken voor eigen beheer.
Tijdens de Open Dansdagen mogen er wel foto's gemaakt worden en kort
gefilmd worden.
5. De dansdocenten zorgen voor een duidelijke communicatie naar de dansers.
Waar nodig zal de administratie in samenspraak met de docent de nodige
informatie geven over alle aangelegenheden van de jeugdafdeling. Aan de
ouders en de dansers vragen we om ook alles duidelijk te communiceren naar de
dansdocent en de administratie als er iets is. Zodat er geen misverstanden
mogelijk zijn.
Deelname aan de wedstrijden
Teamkleding voor de wedstrijden: De Dansdocent / coach bepaald met de
ouders of bij tienercrews met de crew zelf onderling welk budget er is.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat een team door een sponsor wordt aangekleed
wel eerst met goedkeuring van onze administratie; Suzan.

Pesten of uitsluiten
Wij willen er de nadruk op leggen dat pesten absoluut niet kan in ons
danscentrum Ook iemand uitsluiten tolereren wij niet. Een goede groepsgeest is
niet alleen belangrijk voor een goed resultaat, maar zeker voor het "goed”
voelen van elk individu. Mocht je er toch slachtoffer van worden, doe je er goed
aan dit onmiddellijk te melden aan je dansdocent en/of de administratie. We
zullen dan samen naar een oplossing zoeken. Vertel het ook zeker aan je ouders
zodat zij ons tijdig een signaal kunnen geven.

c. privacyverklaring:
Cools Dance & Events; dansschool Harry cools bv, 
hoofdvestiging gevestigd aan :
Wilhelminalaan 17-19
2405 EB Alphen aan den Rijn, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dansenleren.nl 
Wilhelminalaan 17-19
2405 EB Alphen aan den Rijn 
tel.(0172)474741

G.J. Cools is de functionaris Gegevensbescherming van Cools Dance & Events Hij is te bereiken via administratie@dansenleren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Cools Dance & Events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres(sen)
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Cools Dance & Events verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@dansenleren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Cools Dance & Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- welke groep of groepen je zit of zat aangaande dans en/of theater

Geautomatiseerde besluitvorming:
Cools Dance & Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cools Dance & Events) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Cools Dance & Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 10 jaar > toekomstige jubilea en herhalingscursussen.
Personalia > 10 jaar > toekomstige jubilea en harhalingscursussen
Adres > 10 jaar > toekomstige jubilea en herhalingscursussen
e-mail > 10 jaar > toekomstige jubilea en herhalingscursussen

Delen van persoonsgegevens met derden:
Cools Dance & Events verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Cools Dance & Events gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cools Dance & Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@dansenleren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cools Dance & Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@dansenleren.nl